قدرت هوش مصنوعی را کشف کنید

بسته AiPilot

$625   35% OFF

$399

6 ماهه همه استراتژی ها + کتاب های الکترونیکی + دوره ها

$1347    35% OFF

$875

ربات اصلی 6 ماه + 6 ماه همه استراتژی ها + کتاب های الکترونیکی + دوره ها

$1124    35% OFF

$731

ربات اصلی 3 ماه + 6 ماه همه استراتژی ها + کتاب های الکترونیکی + دوره ها

$2572  40% OFF

$1540

LifeTime Major Bot + LifeTime All Strategies + Ebooks + Courses