استراتژی سرمایه گذاری

این طرح چیزی است که تصمیمات سرمایه گذار را بر اساس اهداف، تحمل ریسک و نیازهای آینده برای سرمایه هدایت می کند.

$19.00

Related Products