استراتژی نهنگ

در این استراتژی، شما یاد می گیرید که مانند نهنگ ها تجارت کنید، یاد می گیرید که منطقه را با حمایت و مقاومت به راحتی تشخیص دهید.

$19.00

Related Products