بسته مانی میت

در MoneyMate شما به تمامی محصولات فوق دسترسی دارید:

مجوز 6 ماهه Major EA + مجوز 6 ماهه استراتژی فیوژن + مجوز 6 ماهه استراتژی کوانتومی + الگوی تجارت کتاب الکترونیکی + الگوی شمعدانی کتاب الکترونیکی + دوره تجارت ( استراتژی سرمایه گذاری ) + دوره معاملاتی ( استراتژی هارمونیک ) + دوره تجارت ( استراتژی نهنگ )

پاداش + 1 ماه خدمات TradePilot

$875.00

Related Products