بسته FinEase

در FinEase شما به تمام محصولات فوق دسترسی دارید:
مجوز 6 ماهه استراتژی همجوشی + مجوز 6 ماهه استراتژی کوانتومی + الگوی تجارت کتاب الکترونیکی + الگوی شمعدانی کتاب الکترونیکی + دوره معاملاتی ( استراتژی سرمایه گذاری ) + دوره معاملاتی ( استراتژی هارمونیک ) + دوره معاملاتی ( استراتژی نهنگ )

پاداش + 1 ماه خدمات TradePilot

$399.00

Related Products